Xem Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

Ngày 30 tháng 08 năm 2019 Bộ Y Tế đã ban hành Thông Tư Số 24 Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Thông tư này quy định về danh mục phụ gia thực phẩm; sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 30/8/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Theo đó ban hành danh mục gồm 400 loại phụ gia được sử dụng trong thực phẩm và mức sử dụng tối đa đối với từng loại.

File đính kèm: http://tuvangiayphepbautroimoi.com/upload/files/TH%C3%94NG%20T%C6%AF%2024.pdf

Bài viết liên quan